Kundetiltaksskjema

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Customer Due Diligence - Kundetiltak (NO) >

Kundetiltaksskjema

Kundetiltaksskjema - tiltak for kontroll av kundeforhold

Dette er en standard webskjema-løsning for alle som er pålagt å utføre kundetiltak etter hvvl §4. Løsningen støtter innhenting av alle obligatoriske opplysninger etter hvvl §§ 12, 13 og 14, samt legitimering i tråd med hvitvaskingsforskriften §4-3.

 

 

cdd-kundetiltaksskjema

Kundetiltaksskjema firma - for Kundetiltak av juridisk person

 

 

 

Kundetiltaksskjemaet kan benyttes både ved etablering og ved løpende oppfølging av kundeforhold. Skjemaet er designet både for kundetiltak av firma og person, noe som kan styres av emneknagger i adressefeltet, eller av brukeren selv (se bruksmodus under).

 

Kundetiltaksskjema firma - for Kundetiltak av juridisk person:

Automatisk innhenting av firmaattest direkte fra Foretaksregisteret i BRREG.
Firmaattesten legges ved som vedlegg til Kundetiltaksrapporten. Det vil fremgå av kundetiltaksrapporten om firmaattesten er hentet direkte fra BRREG, eller om vedlegget er lastet opp av brukeren. Dersom firmaattesten ikke er hentet direkte fra BRREG må dokumentets dato kontrolleres for gyldighetstid.

Registrering av reelle rettighetshavere med angivelse av PEP status.
Her registrerer kundens representant foretakets reelle rettighetshavere. Det er også lagt til felter for å angi personers e-post og fødselsnummer slik at rapporteringspliktig kan innhente elektronisk legitimering av reelle rettighetshavere dersom det er behov for det. Reelle rettighetshavere kan også benytte Kundetiltaksskjema - person til dette formålet.
 

Registrering av personopplysninger og PEP status til kundens berettige representant.

Legitimering av kundens berettigede representant med elektronisk signatur.

 

Kundetiltaksskjema person - for Kundetiltak av fysisk person eller reell rettighetshaver:

Registrering av personopplysninger, navn, adresse, fødselsnummer, PEP status.

Legitimering av enkeltperson med elektronisk signatur.

 

cdd-kundetiltaksskjema-person

Kundetiltaksskjema person - for kundetiltak av fysisk person eller reell rettighetshaver

 

 

 

 

Styring av bruksmodus med emneknagg (#Multi, #Personal)

Du kan styre om kundetiltaksskjemaet skal gjelde kontroll av foretak (uten emneknagg), Legitimering av person/reelle rettighetshaver (#personal), eller være valgfritt (#multi).

For å kunne tilby valgfri kontroll av foretak eller person benyttes #multi som endelse i URL til skjemaet slik:

 

https://www.signant.no/Forms/Form/Start/?c=<DIN SKJEMAKODE>#multi

 

Da kan bruker selv styre med en sjalteknapp i skjemaet om kundetiltaket gjelder kontroll av foretak eller legitimering av person.

 

 

ccd-multi

Sjalteknapp for brukerstyrt bruksmodus

 

For å overstyre valgmuligheten erstattes #multi med #personal for å styre skjemaet til kun kontroll av person eller reell rettighetshaver. Du kan også utelate endelsen (#..) for å styre skjemaet til kun kontroll av foretak.

 

Legitimering av reelle rettighetshavere

Merk: Dersom du innlemmer dette skjemaet på egne hjemmesider, kan det kan være hensiktsmessig å lage en egen underside der skjemaet settes inn med endelsen #personal. Da kan personer og reelle rettighetshavere gå direkte til skjemaet i person-modus og slipper å forholde seg til foretaksinformasjonen.  Du kan også sende lenken direkte på e-post til personer eller RRE, men av sikkerhetsmessige årsaker anbefaler vi at personer heller anmodes om å oppsøke deres hjemmesider og selv finner skjemaet for legitimering av person.